Reforma sanatatii – inca 5 zile pentru dezbatea publica

Vineri, 3 August,  Ministerul Sanatatii a lansat in dezbatere publica proiectul de Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012 prin care sunt prevazute tarifele pentru unele servicii medicale sub forma de coplata.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Ministerului Sanatatii si eventualele observatii si propuneri pot fi trimise pe adresa propuneri@ms.ro, in termen de 10 zile de la lansarea in dezbatere publica, adica pana pe 13 August (inclusiv), daca am calculat eu corect.

Subiectul care „arde” este co-plata. Iata ce vrea Ministerul sa ne puna sa platim:

„Art. 1231   – Cuantumul aferent coplăţii reprezintă suma  ce poate fi percepută de la asiguraţi pentru serviciile medicale accesate care fac parte din lista de servicii medicale pentru care se percepe coplată.

 

Art. 1232. –  (1) Domeniile de asistenţă medicală pentru care se încasează coplată sunt:

a) asistenţă medicală primară

b) asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv recuperare, medicină fizică şi balneologie precum şi asistenţa medicală ambulatorie asigurată în baza competenţelor/atestatelor de studii complementare în fitoterapie, homeopatie, planificare familială şi acupunctură;

c) asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

d) asistenţă medicală spitalicească

 

(2) Unităţile sanitare organizate conform prevederilor legale în vigoare care încasează coplată în condiţiile prezentei hotărâri sunt cele aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; Coplata se încasează pentru serviciile medicale acordate în:

a) cabinetele medicale de asistenţă medicală primară, organizate conform prevederilor legale în vigoare

b) cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice inclusiv homeopatie, fitoterapie, planificare familială şi acupunctură, organizate conform prevederilor legale în vigoare

c) cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriu de recuperare, medicină fizică şi balneologie, inclusiv baze de tratament, organizate conform prevederilor legale în vigoare;

d) laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice, organizate conform prevederilor legale în vigoare, pentru serviciile medicale paraclinice efectuate în regim ambulatoriu.

e) secţiile/compartimentele cu paturi inclusiv structuri de spitalizare de zi din unităţile sanitare cu paturi şi unităţile  autorizate de Ministerul Sănătăţii să acorde servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi

(3) Lista serviciilor medicale, pe domenii de asistenţă medicală,  pentru care se încasează coplata sunt:

a) în asistenţa medicală primară: serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt serviciile medicale – consultaţii acordate asiguraţilor atât în cabinetul medical cât şi la domiciliul asiguratului, inclusiv persoanelor asigurate facultativ, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, cu excepţia consultaţiilor pentru situaţii de urgenţă medico-chirurgicală şi a consultaţiilor pentru care se eliberează certificat constatator de deces, astfel:

a1) nivelul minim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul fără grad profesional şi cu grad profesional specialist şi este 4 lei/consultaţie.

a2)  nivelul maxim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul cu grad profesional primar şi este 5 lei/consultaţie.

 

b) în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice: serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt consultaţiile medicale acordate asiguraţilor, inclusiv persoanelor care se asigură facultativ, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte pentru specialităţile clinice, cu excepţia serviciilor conexe actului medical furnizate de psihologi şi logopezi, serviciilor diagnostice, serviciilor terapeutice/tratamente chirurgicale şi medicale şi a consultaţiilor medicale pentru situaţii de urgenţă medico-chirurgicală.

b1) nivelul minim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul cu grad profesional specialist şi este 5 lei/consultaţie.

b2)  nivelul maxim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul cu grad profesional primar şi este 7 lei/consultaţie.

 

c) în asistenţă medicală ambulatorie asigurată în baza competenţelor/atestatelor de studii complementare în fitoterapie, homeopatie, planificare familială şi în care medicii îşi desfăşoară activitatea exclusiv in baza competenţelor/atestatelor: serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt consultaţiile medicale acordate asiguraţilor, inclusiv persoanelor care se asigură facultativ, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, cu excepţia consultaţiilor medicale pentru situaţii de urgenţă medico-chirurgicală.

c1) nivelul minim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul fără grad profesional sau cu grad profesional specialist şi este 4 lei/consultaţie.

c2)  nivelul maxim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul fără grad profesional sau cu grad profesional primar şi este 5 lei/consultaţie.

 

d) în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asigurată în baza competenţelor/atestatelor de studii complementare în acupunctură şi în care medicul îşi desfăşoară activitatea exclusiv in baza competenţelor/atestatelor: serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt consultaţiile medicale acordate asiguraţilor, inclusiv persoanelor care se asigură facultativ, precum şi pentru curele de tratament de acupunctură,  pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat lei, cu excepţia consultaţiilor medicale pentru situaţii de urgenţă medico-chirurgicală,.

d1) nivelul minim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul fără grad profesional sau cu grad profesional specialist şi este 4 lei/consultaţie.

d2)  nivelul maxim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul fără grad profesional sau cu grad profesional primar şi este 5 lei/consultaţie

d3) nivelul coplăţii pentru cura de tratament de acupunctură este de 10 lei/cură.

 

e) în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea de recuperare, medicină fizică şi balneologie: serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt consultaţiile medicale acordate asiguraţilor, inclusiv persoanelor care se asigură facultativ, şi cura de tratament de recuperare reabilitare a sănătăţii, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat lei, cu excepţia consultaţiilor medicale pentru situaţii de urgenţă medico-chirurgicală.

e1) nivelul minim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul cu grad profesional specialist şi este 5 lei/consultaţie.

e2)  nivelul maxim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul cu grad profesional primar şi este 7 lei/consultaţie

e3) nivelul coplăţii pentru cura de tratament de recuperare reabilitare a sănătăţii este 20 lei/cură

 

f) în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice – analize medicale de laborator: serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt serviciile medicale paraclinice-analize medicale de laborator prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază efectuate în baza unui bilet de trimitere.

f1) în situaţia în care sunt efectuate 1 până la 5 inclusiv analize de laborator în baza unui bilet de trimitere, nivelul coplăţii este 5 lei.

f2) în situaţia în care sunt efectuate 6 până la 10 inclusiv analize de laborator în baza unui bilet de trimitere, nivelul coplăţii este 10 lei.

f3) în situaţia în care sunt efectuate peste 10 analize de laborator în baza unui bilet de trimitere, nivelul coplăţii este 20 lei.

 

g) în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice – radiologie, imagistică medicală şi explorări funcţionale: serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt serviciile medicale paraclinice prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază efectuate în baza unui bilet de trimitere cu excepţia celor prevăzute la lit. h).

Nivelul coplăţii este de 5 lei/bilet de trimitere.

 

h) în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice – investigaţii de înaltă performanţă (RMN. CT, angiografii, scintigrafii): serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt investigaţiile de înaltă performanţă prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază efectuate în baza unui bilet de trimitere.

Nivelul coplăţii este cel prevăzut în tabelul de mai jos:

 

 

 

Investigaţii paraclinice de înaltă performanţăNivelul coplăţii / bilet de trimitere
1. RMN nativ150 lei
2. RMN cu substanţă de contrast250 lei
3. CT nativ100 lei
4. CT cu substanţă de contrast150 lei
5. angiografie 80 lei
6. scintigrafie100 lei

 

i) în asistenţă medicală spitalicească: serviciile medicale pentru care se încasează coplata sunt serviciile medicale spitaliceşti acordate atât prin spitalizare de zi cât şi prin spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază şi în pachetul facultativ în asistenţa medicală spitalicească cu excepţia serviciilor medicale spitaliceşti acordate în secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative, a  internărilor obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) 360 zile şi pentru serviciile acordate în structurile de primiri urgenţe indiferent de forma de organizare.

 

ii) pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif/serviciu medical sau prin tarif/caz rezolvat, nivelul coplăţii este cel prevăzut în tabelul de mai jos:

 

Clasificare spitale în funcţie de competenţă

Nivelul coplăţii/o spitalizare de zi

1.  categoria I şi  IM60 lei
2. categoria II şi  II M50 lei
3. categoria III40 lei
4. categoria IV30 lei
5. categoria V şi spitalele neclasificabile20 lei
6. unităţi  autorizate de Ministerul Sănătăţii să acorde servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi şi care nu acordă servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă20 lei

 

i2) pentru serviciile medicale – caz rezolvat acordate în regim de spitalizare continuă nivelul coplăţii este cel prevăzut în tabelul de mai jos, stabilit pe categorie de unitate sanitară conform clasificării spitalelor pe categorii:

 

Clasificare spitale în funcţie de competenţă

Nivelul coplăţii/o spitalizare continuă

1.  categoria I şi  IM80 lei
2. categoria II şi  II M70 lei
3. categoria III60 lei
4. categoria IV50 lei
5. categoria V şi spitalele neclasificabile40 lei

 

 

(4)   Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate nu pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile pentru care se încasează coplată, cu excepţia celor prevăzute de actele normative în vigoare.

(5) Categoriile de asiguraţi scutite de coplată fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi documente şi/sau după caz declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri potrivit art. 2131 din Legea nr. 95/2006, conform modelului prevăzut în norme.

(6)  Prevederile prezentului articol intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României.”

sursa text: Ministerul Sanatatii

 

Inteleg ca pensionarii cu venituri mai mici de 700 ron (parca), gravidele si copiii sunt scutiti de co-plata.

Restul…. vom plati de ne vor ustura buzunarele. … si inteleg ca nici asigurarile optionale nu ne vor scuti de aceasta co-plata. Daca e asa, zau de le vad rostul.

Sa presupunem ca, o persoana ce are un venit net de  750 lei are nevoie de investigatii amanuntite pentru tratarea unei afectiuni cronice, iata proforma:

– consultatie la medicul de familie: 5 lei

– consultatie la specialist: 7 lei

-analize: 20 lei

– consultatie pentru interpretarea analizelor: 7 lei

– internare 1 saptamana: 560 lei

Pana acum, intr-o saptamana s-au strans 599 lei. Medicamentele, cel mai probabil, nu vor exista in spital si trebuie cumparate si ele… cu putin noroc, adaugam numai 50 de lei. Pana acum avem 649 lei.

Daca e vorba de afectiuni ce necesita un CT, se mai adauga 150 lei.

Total 799 lei – cu 50 de lei peste pensia primita de bietul om… si nu am calculat decat o saptamana de spitalizare. In restul lunii, traieste cu aer, fara apa, fara lumina, fara caldura, fara nimic.

Mai traieste daca poti!  ….Astept cu interes clarificari privind asigurarile optionale .

Voi ce stiti despre subiectul co-plata?

Articole pe aceeasi tema

2 comentarii

  1. Jurnal din burtica, voi, care in genere sunteti mai informati pe asemenea subiecte, ce ati inteles din noul proiect supus dezbaterii publice? 🙂

  2. Pingback: polimedia.us/fain